Regulamin Fitness Klubu SYMETRIS

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów fitness klubu Symetris z siedzibą na ul. Klonowa 55A, 25 – 553 Kielce.

§2
Fitness klub Symetris zwany dalej „klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć fitness, zajęć na siłowni,
porad dietetycznych, sauny oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych.

§3
Z usług klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej „klientami” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§4
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§5
Wspólnicy klubu zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby do klubu bez podania
przyczyny.

§6
Korzystający z usług klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu,
zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem klubu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 15 zł w recepcji klubu. W przypadku zagubienia karty klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty klienta oraz ponownym uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 15 zł.

§7
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany
tylko do daty ważności karnetu i jego aktywność może być przedłużona zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat członkowskich.

§8
Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie
zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w dni świąteczne. §9
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego karnetu w terminie 14 dni od daty nabycia karnetu tylko w przypadku, gdy nie zostały wykorzystane żadne wejścia z zakupionego karnetu. Zwrot należności dotyczy jedynie karnetu, karta klubowa jest bezzwrotna.

§10
Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług klubu, a
następnie zostawić ją w recepcji na czas treningu w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu

ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł.

§11
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz
ciąży należy poinformować instruktora lub trenera przed zajęciami. § 12
Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu fitness klub nie ponosi odpowiedzialności.

§13
W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do klubu. Na
zajęciach fitness, podczas ćwiczeń na siłowni i sali cardio obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć.

§14
Na wszystkich salach fitness obowiązuje strój sportowy oraz używanie ręcznika.

§15
Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy
również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§16
Klub prowadzi rezerwację miejsc na zajęcia grupowe. Klient może rezerwować miejsca na zajęcia
telefonicznie lub osobiście w recepcji klubu oraz online przez Strefę Klienta na stronie www.symetris.pl. § 17
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz instruktorów.

§18
Konieczność określenia zasad rezerwacji wynika z faktu ograniczonej liczby miejsc na zajęcia fitness.
a. Rezerwacji można dokonać: telefonicznie 666402422; 41 3626800; 41 3310560 lub osobiście w recepcji klubu przed rozpoczęciem zajęć lub internetowo przez Strefę Klienta na www.symetris.pl.
b. W dniu planowanych zajęć rezerwacja jest możliwa tylko pod warunkiem dostępności miejsc na zajęciach.
c. Rezygnację z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, na które dokonano rezerwacji.
d. Dwukrotne nieodwołanie rezerwacji w miesiącu powoduje utratę możliwości rezerwacji w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
e. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć po uzgodnieniu z zainteresowanymi (np. wydarzenia klubowe, konwencje, szkolenia fitness, przyczyny techniczne, przyczyny losowe.)
f. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć grupowych, instruktora oraz odwołania zajęć jeśli zapisanych będzie mniej niż 3 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość wzięcia udziału w innych

zajęciach o tej samej porze lub skorzystania z siłowni, sali cardio, wolnych w tym czasie sal fitness, sauny lub rolletica.

§19
Użytkowanie sal fitness, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne
z ich przeznaczeniem. Członkowie klubu zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§20
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do
regulaminu klubu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§21
Za dewastacje rzeczy należących do klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient
odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§22
Wykluczenie z klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub
przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i opłata za kartę klubową.

§23
Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców bądź prawnych opiekunów.

§24
Do sterowania sprzętem TV, sprzętem muzycznym, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik klubu.

§25
Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez klub należy pozostawić pełne dane odbiorcy w recepcji
klubu. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi. § 26
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie klubu. Regulamin może być zmieniany i/lub uzupełniany.

§27
Pracownicy obsługi klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski
należy zgłaszać bezpośrednio do managera klubu lub pod numerem telefonu 666402422. § 28
Wszystkie szafki klubowe powinny być opróżnione przed zamknięciem klubu. Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy.

§29
Klub zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu klubu. Kamery zainstalowane są jedynie w celach
bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku. Klub zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek klienta jedynie w celach wskazanych wyżej, a w innych celach, za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§30
Członkowie klubu oraz uczestnicy szkoleń, warsztatów, imprez itp. organizowanych przez klub wyrażają
zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez klub wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia, filmy itp.) w celu upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak: Internet, prasa, telewizja.
Regulamin klubu obowiązuje od 07.10.2009r.