1. Postanowienia ogólne
 • Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Fitness Klub Symetris (dalej „Klubowicz”) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, zawiera umowę na korzystanie z usług (dalej „Umowa”) oferowanych przez Fitness Klub Symetris z siedzibą w Kielcach, ul. Klonowa 55A (dalej „Fitness Klub Symetris”) prowadzonym przez Fitness Klub S.C. Agata Orłowska, Anna Orłowska-Orlik z siedzibą w Kielcach, ul. Klonowa 55A; NIP: 9591845483. 
 • Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 18. rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, Klubowiczem może zostać osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, ale mająca ukończony 12 rok życia.
 • Dla prawidłowego wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Klubowicza, następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu oraz e-mail (jeżeli Klubowicz posiada).
 • Personel Fitness Klub Symetris ma prawo identyfikacji Klubowicza na podstawie dokumentu tożsamości wydanego przez stosowny Organ Wydający w sytuacji, gdy Klubowicz nie posiada karty klubowej, a wyrazi on chęć do odpłatnego skorzystania z usług Fitness Klubu Symetris.
 • Personel Fitness Klub Symetris ma prawo identyfikacji Klubowicza na podstawie legitymacji studenckiej w sytuacji, gdy Klubowicz wyrazi chęć zakupu Karnetu „Student”.
 • Fitness Klub Symetris honoruje karty partnerskie firm Benefit Systems, Medicover Sport, Fitprofit i rejestruje wejścia zgodnie z zawartymi umowami.
 1. Informacje o umowie
 • Potwierdzeniem zawarcia umowy jest zakup karnetu i karty klubowej, zgodnie z aktualnym cennikiem, w obiekcie recepcji lub Strefie Klienta na stronie www.symetris.pl, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja regulaminu dostępnego w wersji elektronicznej lub papierowej.
 • Opłaty mogą być regulowane gotówką lub przy pomocy kart płatniczych (kredytowych/debetowych), za pomocą przelewu, płatności on-line (Przelewy24).
 • Każdy Klubowicz podczas zakupu pierwszego karnetu zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 15 zł za kartę klubową, którą zobowiązany jest okazywać przy każdym wejściu do Fitness Klub Symetris. W przypadku zgubienia karty, Klubowicz zobowiązany jest uiścić płatność 15 zł za duplikat karty klubowej, którą otrzyma w obiekcie recepcji.
 • Użyczenie lub jakakolwiek inna forma przekazania karty klubowej przez Klubowicza osobie trzeciej jest niedozwolona.
 • Klubowicz może dokonać zawieszenia karnetu jednorazowo przez okres trwania karnetu na 7 dni liczonych ciągiem. 
 • Klubowicz może dokonać cesji Umowy na innego Klubowicza lub na osobę wyrażającą chęć przystąpienia do Fitness Klub Symetris. Koszt cesji wynosi 50 zł i spoczywa na dotychczasowym Klubowiczu. W momencie podpisania cesji Umowy, wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego Klubowicza przechodzą na nowego posiadacza Umowy.
 • Wszelkie działania związane z Umową Klubowicza (zawieszenie, cesja, odstąpienie od Umowy itp.) są rozpatrywane w obiekcie recepcji tylko w momencie, gdy Klubowicz ma uregulowane bieżące płatności na swoim profilu. W przypadku ewentualnych zaległości Klubowicz zobowiązany jest do uregulowania ich w terminie natychmiastowym.
 • Opłaty za karnety bezterminowe (subskrypcje) są płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest okres 1 miesiąc od dnia rozpoczęcia karnetu. 
 • Karnety bezterminowe (subskrypcje) nie podlegają zawieszaniu.
 • Członkostwo w Fitness Klub Symetris rozpoczyna się w dniu wskazanym na Umowie oraz po uiszczeniu opłaty członkowskiej wraz z należnymi bieżącymi opłatami z tytułu korzystania z karnetu.
 • Aktywując karnet bezterminowy (subskrypcję) klient jest zobowiązany zapłacić ratę 0 (dopełnieniową do końca miesiąca) oraz ratę 1 (pierwszy pełny miesiąc).
 • Brak uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc karnetu bezterminowego (odnawialne płatności ESPAGO) w wyznaczonym terminie (pierwszy dzień każdego miesiąca) uniemożliwia Klubowiczowi korzystanie z usług oferowanych przez Fitness Klub Symetris.
 1. Rozwiązanie umowy
 • Klubowicz może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony (karnet bezterminowy OPEN) bez okresu wypowiedzenia, to znaczy, że jeśli Klubowicz zapłacił 12.03 za karnet, a tuż przed ostatnim dniem marca zrezygnuje z subskrypcji, nie będzie obciążony opłatą za kolejny miesiąc w dniu 1.04. Ponowne uruchomienie subskrypcji będzie obciążone opłatą administracyjną w wysokości 70 zł.
 • Wypowiedzenie subskrypcji można złożyć telefonicznie pod numerem 666-402-422 lub osobiście w recepcji Klubu.
 • Klubowicz ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty zakupu bez dodatkowych kosztów, jeżeli nie skorzystał w tym czasie z usług Fitness Klubu Symetris. W przeciwnym wypadku wartość wykorzystanych pojedynczych wejść zostanie odpowiednio potrącona od wpłaconej kwoty zgodnie z ich wartością.
 • W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych Klubowicz ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, powiadamiając o tym Fitness Klub Symetris w formie pisemnej.
 • Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Fitness Klub Symetris.
 • Fitness Klub Symetris ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klubowicz zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia Regulaminu.

4.    Korzystanie z usług

 • Klubowicz korzysta z usług Fitness Klubu Symetris na własną odpowiedzialność.
 • Klubowicz jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Fitness Klubu Symetris oraz innych usług na zasadach określonych w Regulaminie. Korzystanie ze znajdujących się w Fitness Klub Symetris przyrządów, zgodnie z ich przeznaczeniem, jest dostępne dla każdego Klubowicza, w godzinach otwarcia Fitness Klubu Symetris.
 • Aby skorzystać z usług Fitness Klubu Symetris Klubowicz przy wejściu winien okazać własną kartę klubową, posiadać aktywny karnet/wejście lub kartę partnerską
 • W czasie korzystania z usług Klubowicz zobowiązany jest do posiadania i używania zmiennego obuwia sportowego, stroju zmiennego oraz ręcznika.
 • Na terenie Fitness Klubu Symetris obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu.
 • Fitness Klub Symetris udostępnia Klubowiczom szafki do przechowywania swoich rzeczy osobistych podczas pobytu w Klubie. Przed opuszczeniem Fitness Klubu Symetris, Klubowicze zobowiązani są do opróżnienia zajmowanych szafek i oddania klucza. 
 • Opłata za zgubienie klucza do szafki wynosi 50 zł.
 • Klubowicz nie powinien pozostawiać bez nadzoru rzeczy wartościowych. Za ich zaginięcie Fitness Klub Symetris nie ponosi odpowiedzialności.
 • Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń przez niego lub osobę, za którą bierze odpowiedzialność.

5.    Sauna

 • Fitness Klub Symetris udostępnia Klientom do użytku saunę suchą, w ustalone przez Klub dni i godziny.
 • Z sauny skorzystać może każdy Klubowicz posiadający wykupione wejście lub aktywny karnet SAUNA lub OPEN lub bezterminowy OPEN.
 • Fitness Klub Symetris zastrzega sobie możliwość zmian dni i godzin pracy sauny. Zmiana dni i godzin pracy sauny nie stanowi zmiany regulaminu.
 • Korzystający z sauny powinien posiadać własny ręcznik lub jeżeli nie posiada, winien wypożyczyć odpłatnie w recepcji Klubu.
 • Korzystający z sauny oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny. 

6.    System rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe

 • Rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe może BEZPŁATNIE dokonać każdy Klubowicz posiadający aktywny status (aktywny karnet OPEN, bezterminowy OPEN lub wejściowy oraz karty partnerskie Benefit, Medicover, Fitprofit).
 • Rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe Klubowicz (posiadający aktywny karnet OPEN, bezterminowy OPEN lub wejściowy) może dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Posiadacze kart partnerskich (Benefit, Medicover, Fitprofit) mogą dokonywać rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 • Klubowicz posiadający aktywny karnet OPEN lub bezterminowy OPEN, może dokonać rezerwacji na maksymalnie 2 zajęcia w ciągu jednego dnia.
 • Posiadacze kart partnerskich (Benefit, Medicover, Fitprofit) mogą dokonywać rezerwacji na maksymalnie 1 zajęcia dziennie.
 • Rezygnacji z rezerwacji miejsca, bez poniesienia konsekwencji, można dokonać najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć grupowych.
 • Klubowicz, który nie odwoła rezerwacji i nie przyjdzie na zajęcia, zostanie obciążony: jednym wejściem z karnetu wejściowego lub skróceniem karnetu OPEN o dwa dni. 
 • Klubowicz posiadający karnet bezterminowy OPEN (subskrypcję) lub będący posiadaczem karty partnerskiej, po dwukrotnym nieodwołaniu rezerwacji miejsca, traci możliwość rezerwacji miejsca na kolejne cztery tygodnie.
 • Fitness Klub Symetris zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych przypadkach (przyczyny techniczne, przyczyny losowe), o czym poinformuje zapisanych Klubowiczów.
 • Fitness Klub Symetris prowadzi ograniczoną listę rezerwową, na podstawie której Instruktor może dopuścić do zajęć osobę spoza listy właściwej (tylko w sytuacji, gdy Klient z listy właściwej nie pojawi się w sali o wyznaczonej godzinie). 
 • Spóźnienie na zajęcia wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
 • Fitness Klub Symetris zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć, jeśli na zajęcia zapisanych będzie mniej niż 7 osób.
 • Fitness Klub Symetris zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia, o czym poinformuje zapisanych Klubowiczów.  

7.    Postanowienia końcowe

 • Fitness Klub Symetris zobowiązuje się do umożliwienia Klubowiczowi korzystania z usług i wyposażenia w godzinach otwarcia, podanych do wiadomości Klubowiczów oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Fitness Klub Symetris ma prawo do zmiany godzin działania lokalu, o czym poinformuje Klubowiczów. Zmiana godzin działania Fitness Klubu Symetris nie stanowi zmiany regulaminu.
 • W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość do nieotwierania Klubu.
 • Fitness Klub Symetris może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych praz remontowych lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamkniecie Fitness Klubu Symetris jest zaplanowane, powiadomi o tym Klubowiczów, umieszczając informacje w miejscu ogólnodostępnym w Fitness Klub Symetris oraz na stronie internetowej Klubu.
 • Na terenie Fitness Klub Symetris stosowany jest monitoring wizyjny, o czym Klubowicz został poinformowany w momencie rozpoczęcia korzystania z usług.
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie Fitness Klub Symetris oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.symetris.pl
 • Przed podpisaniem Umowy, Klubowicz zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z oświadczeniem o jego znajomości i akceptacji.
 • Fitness Klub Symetris zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin klubu po zmianach obowiązuje od 01.01.2023r.