Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki klientów oraz właścicieli Fitness Klubu SYMETRIS z siedzibą w Kielcach 25-553, ul. Klonowa 55A.
§1
FITNESS KLUB S.C. Agata Orłowska, Anna Orłowska-Orlik, działający pod nazwą Fitness Klub SYMETRIS posiada numer NIP 959-184-54-83 oraz REGON 260270264.
§2
Fitness Klub SYMETRIS zwany dalej „klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć fitness, zajęć na siłowni i w strefie cardio, porad dietetycznych, sauny oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych, indywidualnych i grupowych.
§3
Klub świadczy swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00 oraz w weekendy, tj. soboty i niedziele od 8:00 do 18:00.
Właściciele klubu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia klubu w dni ustawowo wolne od pracy.
§4
Z usług klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej „klientami” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§5
Klienci oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
§6
Klienci mają obowiązek postępowania zgodnie z wskazówkami i uwagami trenerów oraz personelu klubu (zarówno w kwestii poprawnego wykonywania ćwiczeń, jak i kwestiach bezpieczeństwa).
§7
Klient, który zauważy usterkę urządzenia lub maszyny jest zobowiązany do zaprzestania wykonywanych ćwiczeń i bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie personel klubu.
§8
Klienci mogą korzystać z usług klubu po uiszczeniu opłaty za kartę klubową oraz wybrany karnet lub jednorazowe wejście według obowiązującego cennika.
§9
W przypadku zagubienia karty klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych oraz ponownym uiszczeniu opłaty według obowiązującego cennika.
§10
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. Udostępnienie karty wstępu innym osobom stanowi naruszenie regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
§11
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego karnetu w terminie 14 dni od daty nabycia karnetu tylko w przypadku, gdy nie zostały wykorzystane żadne wejścia z zakupionego karnetu. Zwrot należności dotyczy jedynie karnetu, karta klubowa jest bezzwrotna.
§12
Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług klubu, a następnie zostawić ją w recepcji na czas treningu w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł.
§13
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji czy wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora lub trenera przed wykonywanymi ćwiczeniami.
§14
Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenie stanu zdrowia z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie ćwiczeń.
§15
Klienci są zobowiązani do umieszczania wszystkich swoich prywatnych rzeczy w szafkach, a szafki muszą zamykać na klucz. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką, albo w niezamkniętej szafce.
§16
W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do klubu. Na zajęciach fitness, podczas ćwiczeń na siłowni i sali cardio obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć.
§17
Na wszystkich salach fitness i siłowni obowiązuje strój sportowy oraz używanie ręcznika w trakcie wykonywanych ćwiczeń.
§18
Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia przedmiotów udostępnianych przez klub.
§19
Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek. Podczas ćwiczeń obowiązuje również zakaz żucia gumy.
§20
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, godzin otwarcia klubu, planu zajęć grupowych oraz instruktorów.
§21
Klub prowadzi rezerwację miejsc na zajęcia grupowe. Konieczność określenia zasad rezerwacji wynika z faktu ograniczonej liczby miejsc na zajęcia fitness.
a. Rezerwacji można dokonać: telefonicznie pod nr 666-402-422; 41 362-68-00; 41 331-05-60 lub osobiście w recepcji klubu przed rozpoczęciem zajęć lub internetowo przez Strefę Klienta na www.symetris.pl.
b. W dniu planowanych zajęć rezerwacja jest możliwa tylko pod warunkiem dostępności miejsc na zajęciach.
c. Rezygnację z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, na które dokonano rezerwacji.
d. Dwukrotne nieodwołanie rezerwacji w miesiącu powoduje utratę możliwości rezerwacji w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
e. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
f. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć grupowych, instruktora oraz odwołania zajęć jeśli zapisanych będzie mniej niż 4 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość wzięcia udziału w innych zajęciach o tej samej porze lub skorzystania z siłowni, sali cardio, sauny lub rolletica.
§22
Użytkowanie sal fitness, maszyn na siłowni oraz urządzeń w strefie cardio, innych przyrządów sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.
§23
Klientów obowiązuje zasada nienagannego zachowania – nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
§24
Za dewastacje rzeczy należących do klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo.
§25
Personel klubu może odmówić wejścia na teren klubu w przypadku braku karty klubowej, aktywnego karnetu lub nietrzeźwości klienta.
§26
Wykluczenie z klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i opłata za kartę klubową.
§27
Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
§28
Do sterowania sprzętem TV, sprzętem muzycznym, klimatyzacją i wentylacją uprawniony jest tylko personel klubu.
§29
Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez klub należy pozostawić pełne dane odbiorcy w recepcji klubu. Faktury wydawane są od ręki lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.
§30
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszystkich innych zasad obowiązujących na terenie klubu. Regulamin może być zmieniany i/lub uzupełniany. Procedura zmiany treści regulaminu odbywa się poprzez wywieszenie nowej treści w widocznym i dostępnym dla klientów miejscu.
§31
Personel klubu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi, reklamacje i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela klubu lub pod numerem telefonu 666-402-422.
§32
Wszystkie szafki klubowe powinny być opróżnione przed zamknięciem klubu. Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy.
§33
Klub zastrzega sobie prawo do utylizacji rzeczy zgromadzonych w depozycie, które nie zostały odebrane po miesiącu przechowywania.
§34
Klub zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu klubu. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych dla policji. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku, tym samym klub zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek klienta jedynie w celach wskazanych wyżej, a w innych celach, za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
§35
Członkowie klubu oraz uczestnicy szkoleń, warsztatów i imprez organizowanych przez klub wyrażają zgodę na przetwarzanie przez klub wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia, filmy) w celu upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak: Internet, prasa, telewizja.

Regulamin klubu po zmianach obowiązuje od 01.02.2021r.