Regulamin portalu internetowego

 Portal internetowy dostępny pod adresem https://symetris.pl/ prowadzony przez Agatę Orłowską oraz Annę Orłowską-Orlik wykonujące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Fitness Klub Spółka cywilna Agata Orłowska, Anna Orłowska pod adresem ul. Klonowa 55a, 25-553 Kielce, NIP: 9591845483, REGON: 260270264, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.


I.
Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://symetris.pl/.
 2. Administrator – Agata Orłowska oraz Anna Orłowska-Orlik wykonujące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Fitness Klub Spółka cywilna Agata Orłowska, Anna Orłowska pod adresem ul. Klonowa 55a, 25-553 Kielce, NIP: 9591845483, REGON: 260270264.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Strefa klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na uzyskaniu dostępu do Strefy klienta z wykorzystaniem Formularza rejestracji
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający rejestrację i uzyskanie dostępu do Strefy klienta.
 8. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach Administratora bądź jego partnerów biznesowych lub innych materiałów o treści informacyjnej bądź marketingowej.


II. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
 9. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych z a jego pomocą,
 10. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów),
 11. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.


III. Ogólne warunki świadczenia usług

  1. Usługi dostępne na Portalu polegają w szczególności na:
  2. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, relacji z wydarzeń, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  3. przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika cyklicznych informacji o promocjach, usługach bądź innych materiałów informacyjnych w formie „Newslettera”,
  4. umożliwieniu rejestracji i uzyskania dostępu do Strefy klienta,
  5. dokonywania rezerwacji oraz zakupu karnetów poprzez Strefę klienta.
  6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  7. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  8. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  9. dostęp do poczty elektronicznej.
  10. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
  11. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Administratora.
  12. Realizacja usługi dostępu do Portalu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Portalu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu.Administrator świadczy usługi nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z charakteru usługi lub odrębnie zawartej z Użytkownikiem umowy.

IV. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestrację na Portalu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Strefy Klienta.
 3. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 4. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 5. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 6. Pierwsze hasło umożliwiające logowanie do Strefy klienta przesyłane jest przez Administratora na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić hasło po zalogowaniu się do Strefy klienta.
 7. Po dokonaniu rejestracji, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest usługa dostępu do Strefy klienta mająca charakter usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. Usługa, o której mowa w ust. 7, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z dostępu do Strefy klienta lub po wypowiedzeniu Użytkownikowi umowy przez Administratora.


V. Strefa klienta
 

 1. W ramach Strefy klienta Użytkownik uzyskuje w szczególności dostęp do:
 2. informacji o aktualnych umowach na usługi świadczone przez Administratora, w tym informacji o stanie płatności,
 3. dokumentów rozliczeniowych za usługi świadczone przez Administratora,
 4. historii umów na usługi świadczone przez Administratora,
 5. informacji o transakcjach oraz stanie portfela,
 6. terminarza zajęć grupowych,
 7. swoich danych osobowych wraz z możliwością ich edycji i uzupełniania.
 8. Użytkownik posiadający dostęp do Strefy klienta posiada możliwość dokonywana rezerwacji na zajęcia organizowane przez Administratora oraz zakup karnetów zgodnie z aktualna ofertą Administratora.
 9. Rezerwacje na zajęcia organizowane przez Administratora dokonywane są zgodnie z regulaminem rezerwacji https://symetris.pl/regulamin-rezerwacji-miejsc/.
 10. Użytkownik dokonuje zakupu karnetów zgodnie z roz. VII Regulaminu.
 11. Użytkownik może posiadać w jednym czasie wyłącznie jedno konto w ramach Strefy klienta.
 12. Użytkownikowi zabrania się udostępniania dostępu do Strefy klienta osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 13. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania praw wynikających z dostępu do Strefy klienta innym osobom.
 14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie do Strefy klienta.
 15. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Strefy klienta.]


VI. Zakup karnetów

 1. Administrator za pośrednictwem Strefy klienta umożliwia zakup karnetów zgodnie z ofertą dostępną na Portalu https://symetris.pl/cennik/.
 2. W celu zakupu karnetu Użytkownik loguje się do Strefy klienta oraz przechodzi do zakładki „Kup karnet”. Następnie Użytkownik dokonuje wyboru pożądanego karnetu oraz wskazuje datę rozpoczęcia jego obowiązywania.
 3. Płatność za karnet dokonywana jest z góry za cały okres obowiązywania karnetu lub z góry za poszczególne cząstkowe okresy obowiązywania (np. jeden miesiąc) zgodnie z ofertą Administratora.
 4. Płatność dokonywana jest zgodnie z metodami płatności określonymi w roz. VII.
 5. Klient dokonujący płatności za poszczególne okresy cząstkowe, w celu uregulowania kolejnej z płatności loguje się do Strefy klienta, przechodzi do zakładki „Aktualne umowy” oraz dokonuje płatności poprzez wybór opcji „Zapłać” widocznej przy umowie wymagającej opłacenia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji karnetu w przypadku braku płatności za dany okres.


VII. Płatności za Usługi

 1. Administrator umożliwia płatność za Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu w formie przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 2. Administrator na życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu. Użytkownik może pobrać fakturę samodzielnie po zalogowaniu się do Strefy klienta.

 

VIII. Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług lub celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 7. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora: symetris@symetris.pl.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, za 14-dniowy okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Administrator niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres symetris@symetris.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Administrator udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

XI. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.


XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zastrzega sobie zmiany dostępnych na Portalu metod płatności poprzez ich ograniczenie, rozszerzenie lub zmiany numeru rachunku bankowego. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 1.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem Portalu. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (http://www.wiihkielce.pl/).
 5. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.
 6. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie: sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Użytkownik jest konsumentem albo sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Administratora, jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 r.