Szanowni Państwo!

Z dniem 25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne nowe obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, od których dane osobowe pozyskują (mówiąc inaczej „przetwarzają”).

W celu pełnego przedstawienia kwestii przetwarzania danych osobowych w SYMETRIS w Kielcach, starając się jak najlepiej wypełnić obowiązek informacyjny oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest „opiekunem” czyli Administratorem Państwa danych osobowych oraz dlaczego Państwa prosimy o podanie danych podczas naszej współpracy, informujemy:

➢ Administratorem Państwa danych osobowych jest SYMETRIS Fitness Klub S. C. z siedzibą w Kielcach, ul. Klonowa 55A, 25-553 Kielce, NIP: 9591845483, REGON: 260270264, kontakt email: symetris@symetris.pl

➢ Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności jako podmiotu świadczącego szeroko rozumiane usługi z zakresu branży fitness. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie poniższych zapisów RODO:

✓ Art. 6, ust. 1, lit. a – zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych – gdy chcą Państwo skorzystać z naszych usług w zakresie dodatkowym, np. uczestniczyć w turniejach z udziałem współorganizatora zewnętrznego, niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci (formie) przekazania ich temu współorganizatorowi. Prawdopodobnie jednak poprosimy Państwa również o numer telefonu lub ewentualny adres e-mail. Mogą Państwo odmówić podania tych danych, ale może to wpłynąć na łatwość informowania bądź wręcz możliwość udziału w tym konkursie.

✓ Art. 6, ust. 1 lit. b – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – ten zapis jest stosowany przy załatwianiu spraw związanych z zapisaniem Państwa w poczet klientów SYMETRIS. Podpisujemy wówczas z Państwem umowę i jest rzeczą naturalną, że będziemy przetwarzać zawarte w niej dane osobowe jak również dane osobowe wynikające z późniejszej realizacji tej umowy.

✓ Art. 6, ust. 1, lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – czyli np. wystawienia dla Państwa rachunku lub faktury za wykonane usługi. Kiedy mamy wydać Państwu dokument sprzedaży, odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń każą nam umieścić Państwa dane w druku będącym wzorem takiego dokumentu. Dlatego też, abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy prawa każą nam przetwarzać Państwa dane osobowe poprzez umieszczenie ich np. we wspomnianych rachunkach lub fakturach.

✓ Art. 6, ust. 1, lit. d – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – ten przepis jest stosowany rzadko i wyłącznie w dość nietypowych sytuacjach. Dla pełnego wyjaśnienia znaczenia zwrotu „żywotnych interesów” posłużymy się niedawnym wydarzeniem. Po wypadku autokaru wycieczkowego, dzieci zostały przewiezione do różnych szpitali. Przerażeni rodzice, próbując ustalić miejsce pobytu swoich dzieci, w odpowiedzi telefonicznej słyszeli odmowę opartą o RODO. W takim przypadku, ze względu na wyjątkowość sytuacji oraz znaczenie obecności rodziców u boku chorego dziecka, bierze się pod uwagę jego żywotne interesy i należy udzielić informacji o osobie jaką jest miejsce pobytu, dla jej własnego dobra i szybkiego odnalezienia przez rodzinę.

✓ Art. 6, ust. 1, lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – jest to główna podstawa przetwarzania danych stosowana przez podmioty inne niż jednostki publiczne w sprawach wynikających np. z dochodzenia roszczeń, egzekwowania praw i należności. Takie działania leżą w uprawnionym interesie Administratora.

SYMETRIS prowadzi również serwis internetowy. Informujemy Państwa, że w związku z przeglądaniem tych stron, serwery korzystają z plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania tego użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika (a właściwie jego konkretnego urządzenia) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczny zapis plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Usunięcie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności (usług i ułatwień) stron www.

W związku z prowadzoną przez SYMETRIS grupą „fanpage” w ramach serwisu Facebook i Instagram informujemy Państwa, że dołączenie do grupy jest całkowicie dobrowolne. O tym, jakie Państwa dane osobowe będą widoczne dla pozostałych członków grupy w decydującej mierze określają Państwo sami poprzez ustawienia prywatności w ramach własnego profilu Facebook lub Instagram.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

➢ Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy i przepisów prawa, które o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi korzystania z naszych usług oraz okres kolejnych 5 lat.

➢ Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba posiada także prawo do przeniesienia danych.

➢ Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa na to pozwalają. Nie możemy wykonać żądania zaprzestania przetwarzania w chwili, gdy wiąże nas umowa lub inne zobowiązania.

➢ W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

➢ Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

➢ Państwa dane osobowe przetwarzane w naszej firmie mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa oraz podmiotom, dla których wyrazili Państwo zgodę.

➢ W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, czyli badania upodobań, przyzwyczajeń, typowych zachowań czy ulubionych miejsc.

Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w SYMETRIS Fitness Klub S.C. może być dobrowolne lub wynikać z obowiązku prawnego. Najczęstszą dobrowolną daną osobową podawaną, przez Państwa jest numer telefonu lub adres e-mail. Służy ona do łatwiejszego powiadomienia Państwa o toku załatwiania sprawy. Danych nieobowiązkowych nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie wątpliwości związanych z Państwa sprawą.